www.gminarybno.pl

Drukuj

Dofinansowanie usuwania azbestu

Opublikowano 2012-01-18 12:46:55. Artykuł wyświetlono: 1394 razy.

Przypominamy osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorcami, o ustawowym obowiązku przedłożenia informacji, w formie uproszczonej o ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym wyrobów zawierających azbest, PCB i innych. Obowiązek ten wynika z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku aż do całkowitego usunięcia tych wyrobów.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 346 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek ustawowy, podlega karze grzywny.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazywanie ww. informacji na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2012r. Informuję, że druki informacji można pobrać w Urzędzie Gminy Rybno, pokój nr 12, piętro II oraz w BIP pod adresem www.bip.gminarybno.pl

Ponadto informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Beneficjentem programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontowaniem i zabezpieczeniem pokryć dachowych lub innych wyrobów zawierających azbest oraz koszty transportu z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz koszty unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku, poniesione w 2012 roku. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
W przypadku zainteresowania dofinansowaniem, o pomoc będą mogli ubiegać się właściciele nieruchomości ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Rybno. Nieujęcie nieruchomości w ewidencji wyrobów zawierających azbest uniemożliwi ubieganie się o pomoc w usuwaniu azbestu.
W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2012 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie osobiście w Urzędzie Gminy Rybno pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 23 696 60 55 w terminie do dnia 06.02.2012r.

W terminie do dnia 29.02.2012r. osoby planujące w 2012r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie azbestu z dofinansowaniem proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Rybno stosownego wniosku. Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG Rybno pod adresem www.bip.gminarybno.pl oraz w tut. Urzędzie Gminy piętro II (pokój nr 12).
Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy Rybno wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość dotacji przyznanej umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.
Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Z up. Wójta          
/ - / Mirosław Karbowski
Sekretarz Gminy   
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka