www.gminarybno.pl

Drukuj

IV sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2015-02-27 09:05:30. Artykuł wyświetlono: 863 razy.

Informuję, że w dnia 9 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Sali OSP w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Rybno.
 6. Wystąpienie Pana Piotra Żuchowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt.,,Samorządość i ochrona dziedzictwa narodowego”
 7. Wystąpienie Pana Mariana Janickiego – Starosty Powiatu Działdowskiego nt.: ,,Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę kapitałową”.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2014 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Rybno.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.
 11. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.
 12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok,
  3. wyłonienia przedstawicieli Gminy Rybno w charakterze członków wchodzących w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie,
  4. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie,
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno,
  6. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rybno,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  8. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rybno,
  9. przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium naukowego Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania,
  10. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Rybno za wyniki sportowe,
  11. określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rybno
  13. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  14. zmiany uchwały nr XI/38/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów,
  15. zmiany uchwały nr II/10/10 Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach Rady i Komisji Rady Gminy Rybno.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki          
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka