www.gminarybno.pl

Drukuj

Oświadczenie

Opublikowano 2015-06-29 10:19:12. Artykuł wyświetlono: 747 razy.

Rybno, dnia 29.06.2015

OŚWIADCZENIE

Zajęcia logopedyczne w Gminie Rybno prowadzone były w okresie od 1 września 2012 r. do 26 czerwca 2015r. w szkołach podstawowych w: Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rumianie, Rybnie i Żabinach. Zajęcia finansowano kolejno z dwóch projektów:

  1. "Szkoła równych szans" - wartość projektu 808 162,00 zł.
  2. "Równać szanse” o wartości 287 080,00 zł.

Obydwa projekty były współfinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty zostały opracowane i koordynowane wzorowo przez Inspektora ds. oświaty Jana Sokołowskiego. W realizowanych projektach zatrudniono 3 nauczycieli logopedów oraz zakupiono szereg ciekawych i niezbędnych pomocy naukowych. Średni miesięczny koszt nauczyciela logopedy wyniósł 4078,29 zł/osobę. Budżet Gminy Rybno nie poniósł żadnych wydatków w związku z realizacją w/w projektów.

Z dniem 30.06.2015 r. zostanie zakończona realizacja ostatniego programu. W chwili obecnej nie ma ogłoszonych nowych konkursów unijnych. Widzę i rozumiem ogromną potrzebę dalszej pomocy logopedycznej kierowanej do dzieci. Z chwilą gdy tylko zostaną ogłoszone nowe konkursy, będę aplikował wnioski o finansowanie pomocy logopedycznej w szkłach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno.

Obecnie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie w Poradni Logopedycznej prowadzone są porady logopedyczne w wymiarze 12 godz./tyg. (3 dni po 4 godz.). Zajęcia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto w Zespole Szkół w Rybnie prowadzone są zajęcia logopedyczne w wymiarze 26 godz. tygodniowo, które są finansowane przez Gminę Rybno.

 

Wójt Gminy Rybno          
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka