www.gminarybno.pl

Drukuj

Praca w Biurze LGD Ziemia Lubawska

Opublikowano 2013-02-13 15:46:25. Artykuł wyświetlono: 1362 razy.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie –minimum średnie, preferowane wyższe.
 • Predyspozycje osobowościowe – samodzielność, innowacyjność, kreatywność, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.
 • Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń.
 • Znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza Programu LAEADER.
 • Znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł unijnych i nie tylko.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Biegła obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http).

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie pracy w stowarzyszeniach.
 • Mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność redagowania pism.
 • Znajomość języka angielskiego (w stopniu dobrym lub bardzo dobrym w mowie i piśmie).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Specjalisty ds. promocji wykonywał będzie swoje zadania zgodnie z zakresem czynności (opracowanym przez Dyrektora Biura i zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu), oraz zgodnie z bieżącymi poleceniami w sprawie trybu i sposobu realizacji powierzonych zadań a w szczególności zajmował się będzie:

 • obsługą administracyjno-biurową Biura LGD,
 • sporządzaniem pism, sprawozdań i informacji dotyczących realizacji działań LGD,
 • sporządzaniem umów, aneksów i porozumień wymaganych przy realizacji działań LGD,
 • uzupełnianiem i aktualizacją informacji na stronie internetowej stowarzyszenia,
 • przygotowywaniem projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych o LGD Ziemia Lubawska,
 • przygotowywaniem posiedzeń Zarządu, Walnego Zebrania Członków, oraz (rozsyłanie materiałów, sporządzanie protokołów i projektów uchwał),
 • prowadzeniem akt osobowych pracowników zatrudnionych w Biurze,
 • gromadzeniem dokumentacji związanej z naborem do pracy w Biurze,
 • wykonywaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu, Zarząd, bądź Dyrektora Biura.

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wg wzoru cv.doc,

3) Oryginał kwestionariusza osobowego wg wzoru kwestionariusz osobowy.doc,

4) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone „za zgodność z oryginałem”),

5) Oświadczenie o niekaralności,

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

7) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik ds. promocji”

do dnia 22 lutego 2013 r. do godziny 14.00 na adres:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska”

Biuro: ul. Grunwaldzka 39,

13-306 Kurzętnik

 

Aplikacje, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz kwestionariusz osobowy) zamieszczono na stronie internetowej LGD www.lgdziemialubawska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: tel. 056 49 181 63

 

Prezes Zarządu

LGD Ziemia Lubawska

dr inż. Michał Markowski
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka