www.gminarybno.pl

Drukuj

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano 2017-12-08 11:01:35. Artykuł wyświetlono: 479 razy.

Od 1 stycznia 2018 r. bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Rybno udzielać będzie radca prawny Pani Liliana Chmiel-Nowacka.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rybnie to jedna z trzech tego typu placówek, które z dniem 4 stycznia 2016r. zostały uruchomione na terenie powiatu działdowskiego. Nieodpłatne pomoc prawna udzielana jest także w Działdowie i w Lidzbarku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015.1255), bezpłatną poradę prawną będą mogły uzyskać osoby:

  1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej po-mocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) i wobec któ-rych w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-nego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. które nie ukończyły 26 lat, lub
  6. które ukończyły 65 lat, lub
  7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Przypominamy, że nieodpłatne porady prawne można uzyskać w Urzędzie Gminy Rybno w dni robocze w godzinach:

  • Poniedziałek i środa od 16:00 do 20:00
  • Wtorek, czwartek i piątek od 13:00 do 17:00.

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkt będzie nieczynny.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka