www.gminarybno.pl

Drukuj

XVI sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2015-12-09 10:18:22. Artykuł wyświetlono: 933 razy.

Informuję, że w dnia 18 grudnia 2015r. o godz. 10:00 w Sali OSP w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady.
 5. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2022 rok.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rybno na 2016 rok :
  1. przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem,
  2. przedstawienie przez Wójta Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej,
  3. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rybno w sprawie projektu budżetu na 2016 rok,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2016 rok.
 8. Podjecie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok,
  3. zmiany Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rybno,
  4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium naukowego Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania,
  5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno,
  7. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2016 rok,
  8. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2016 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki        
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka