Trwają zebrania sprawozdawcze w OSP

Trwają Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których dokonywane jest podsumowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019. Druhowie podejmują także uchwały w sprawie planów działalności na rok bieżący.

Na terenie Gminy Rybno funkcjonuje dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2019 łącznie brały one udział w likwidacji 100 zagrożeń na terenie naszej Gminy - w tym 29 pożarów, 66 innych miejscowych zagrożeń, 5 alarmów fałszywych. Poszczególne jednostki odnotowały następującą liczbę interwencji:

OSP Rybno - 70 razy
OSP Żabiny - 35 razy
OSP Koszelewy - 14 razy
OSP Hartowiec - 13 razy
OSP Rumian - 11 razy
OSP Dębień - 7 razy
OSP Truszczyny - 5 razy
OSP Jeglia - 5 razy
OSP Grądy - 0 razy

W minionym roku tradycyjnie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Gmina Rybno była także gospodarzem zawodów pożarniczych na szczeblu powiatowym. Gmina Rybno zorganizowała w roku 2019 kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dzięki któremu w szeregach ochotników przybyło sześć osób z tytułem "ratownika" w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nabywając tym samym umiejętności, jakie zobowiązany jest podjąć ratownik wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki staraniom władz samorządowych udało się pozyskać nieodpłatnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Hartowcu. Opracowany został także projekt budowlany nowoczesnego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Trzy jednostki OSP we współpracy z Gminą Rybno zrealizowały zadania związane z termomodernizacją remiz: OSP Grądy (docieplenie ścian i stropodachu), OSP Dębień (wymiana bramy garażowej), OSP Rumian (docieplenie ścian remizy). Na wykonanie tych przedsięwzięć strażacy pozyskali środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Także OSP Koszelewy pozyskała dotację z WFOŚiGW na zakup przyczepy pożarniczej. Natomiast strażacy z Rybna wystartowali w prestiżowych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbyły się w Barczewie. Podczas mistrzostw w czasie jednego z pozorowanych wypadków druhowie z OSP Rybno osiągnęli najlepszy wynik spośród 32 rywalizujących zespołów reprezentujących różne środowiska ratownicze z całego kraju (ratownicy medyczni, strażacy OSP i PSP, grupy ratownicze PCK, ratownicy górniczego pogotowia ratunkowego, funkcjonariusze Policji, członkowie WOPR).