www.gminarybno.pl

Drukuj

Równać szane

Opublikowano 2014-09-24 08:26:50. Artykuł wyświetlono: 8174 razy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 


„Równać szanse”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Rybno do Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2013 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt otrzymał wysoką ocenę i Komisja Oceny Projektów w Olsztynie rekomendowała projekt do dofinansowania.

Wartość projektu 287 080,00 zł. Program realizowany jest od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015r., obejmuje sześć Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Rybno. Są to szkoły w Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rumianie, Rybnie i Żabinach. Łącznie w projekcie uczestniczy 317 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia logopedyczne. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W każdej szkole przeprowadzono diagnozę logopedyczną. Najistotniejszym problemem okazały się zaburzenia w rozwoju mowy i komunikacji. Zauważono potrzebę organizowania dla uczniów o specjalnych potrzebach, dodatkowych zajęć logopedycznych, spora grupa dzieci ma wady wymowy, przy czym u większości uczniów występuje więcej wad wymowy niż jedna. Wymagane jest dodatkowe wsparcie dla uczniów, ponieważ zaburzenia językowe mają negatywny wpływ na dalszą edukację uczniów, są przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu. Dostrzeżone problemy nie mogły zostać niezauważone, wdrożono więc projekt, który ma na celu wspomóc rozwój mowy u dzieci, przyczynić się do podniesienia jakości komunikacji a także ma służyć zniwelowaniu bądź wyeliminowaniu wad wymowy u dzieci. Każdy bez względu na płeć mógł otrzymać wsparcie. W zajęciach logopedycznych uczestniczy 317 (125 dziewcząt i 192 chłopców). W związku z realizacją zajęć, zostało zatrudnionych 3 logopedów. Doposażono pracownie logopedyczne w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany do pracy z dziećmi. Zakupiono laptopy wraz z oprzyrządowaniem takim jak :głośniki, słuchawki, mikrofony. Nowe oprogramowaniem logopedyczne i multimedialne stanowi wsparcie w pracy nauczyciela. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne pozwalają na połączenie edukacji z zabawą, podnoszącą motywację i chęć do nauki u dzieci. Projekt „Równać szanse” wpłynie korzystnie na wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszy dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych. Zaletą tego projektu jest też fakt, że podniesie jakość kształcenia, uwzględniając specjalne potrzeby uczniów. Zrealizowany projekt w efekcie końcowym wpłynie korzystnie na całą społeczność gminną, pozytywne skutki odczują zarówno dzieci, jak i rodzice oraz nauczyciele. Wyrównywanie szans edukacyjnych jest priorytetem w naszych działaniach i realizowany projekt „Równać szanse” jest tego świadectwem.

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”     
M. Rej                                     
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka