www.gminarybno.pl

Drukuj

Szkoła da się lubić

Opublikowano 2011-05-31 14:27:58. Artykuł wyświetlono: 2569 razy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Gmina Rybno w odpowiedzi Konkurs nr 7/POKL/9.1.2/2008, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek na dofinansowanie w ramach:
Priorytetu IX: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
na „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Program „Szkoła da się lubić" otrzymał wysoką ocenę od Komisji Oceny Projektów i został skierowany do dofinansowania.

Beneficjentami projektu są: uczniowie Szkół Podstawowych w Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rybnie, Rumianie i Żabinach oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Realizacja projektu prowadzi do wyrównania dostępu do nauki, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności zmniejsza dysproporcje w ich osiągnięciach oraz podnosi jakość procesu kształcenia. Głównym celem projektu jest pomoc uczniom, w nauczaniu zintegrowanym oraz w nauce języka polskiego, matematyki i języka angielskiego . Prowadzone zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze upowszechniają wiedzę, niwelują deficyty w nauce uczniów, rozwijają umiejętności językowe i matematyczne. Przeprowadzone zajęcia z edukacji przyrodniczej, leśnej i ekologicznej wskazały w jaki sposób można racjonalnie i odpowiedzialnie korzystać z dóbr przyrody. ` Z przeprowadzonych ankiet wynika , iż uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych odnotowują poprawę wyników w nauce. Najbardziej cieszy fakt , że wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych poprawiły się. Odnotowano również wzrost motywacji do nauki. Z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych korzysta 1028 uczniów.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka