www.gminarybno.pl

Drukuj

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Opublikowano 2013-03-12 12:42:15. Artykuł wyświetlono: 1777 razy.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W 2013 ROKU

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 461, poz. 1101 i poz. 1407), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) oraz §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 r., poz. 68),

OGŁASZAM KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ,
która zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 10 do 11 kwietnia 2013 roku
w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, przy ul. Wł. Jagiełły 6/8 (wejście A)

 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  1. mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1992 - 1993, które:
   1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji, 
  4. kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz.321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
   1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
   2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
   1. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4cm bez nakrycia głowy;
   2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
   3. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;
 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:
  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
   1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
   2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 8. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art.21 §1 pkt. 3 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.
 9. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
 10. Osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osób zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji lekarskiej orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
 11. Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
 12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 13. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 14. Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

 Olsztyn, dnia 21 stycznia 2013 r.

WOJEWODA           
WARMIŃSKO-MAZURSKI
/-/ Marian Podziewski     
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka