www.gminarybno.pl

Drukuj

Posiłek w szkole i w domu

Opublikowano 2023-12-13 09:34:55. Artykuł wyświetlono: 1174 razy.

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  • Moduł dla dzieci i młodzieży;
  • Moduł dla dorosłych;
  • Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach;

W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielić pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Cel programu:

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu" jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Komu i w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu:

W ramach programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom, rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednia w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi:

  • 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 240.000,00 zł

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 — 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu" można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie 23 696 63 39.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst