www.gminarybno.pl

Drukuj

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR). Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne Programu
Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Priorytety Programu
W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu:

  1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
  2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
  3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.
  4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

Źródło: https://www.plru.eu/pl/pages/1 

 

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie

Więcej...

Rozpoczął się cykl spotkań, które (...)

Więcej...

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Więcej...

Podpisanie umowy w sprawie (...)

Więcej...

Wideokonferencja zorganizowana (...)

Więcej...

Wirtualny rajd rowerowy

Więcej...

Rajd rowerowy PL-RU

Więcej...

Wideokonferencja

Więcej...

Prezentacja dotycząca współpracy

Więcej...

Podpisanie umowy na rozbudowę kanalizacji

Więcej...

Wideokonferencja grup roboczych projektu transgranicznego

Więcej...

Ruszyła rozbudowa kanalizacji

Więcej...

Prace badawcze w projekcie transgranicznym PR/1/007/2018

Więcej...

 

III Etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - podpisanie umowy

Więcej...

 

Wideokonferencja polsko-rosyjska

Więcej...

 

Webinar w Projekcie Transgranicznym Polska-Rosja 2014-2020

Więcej...

 

Prace badawcze w Projekcie Transgranicznym Polska-Rosja 2014-2020 cz. II

Więcej...

 

Wideokonferencja w ramach projektu transgranicznego

Więcej...

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Dębień - Hartowiec

Więcej...

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec

Więcej...

 

Prace badawcze w projekcie

Więcej...

Konferencja podsumowująca projekt transgraniczny

Więcej...

Informacja dotycząca rozbudowy kanalizacji

Więcej...

 


Ta strona informacyjna została stworzona i utrzymywana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Rybno i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst