www.gminarybno.pl

Drukuj

Rekrutacja do projektu 'Równać Szanse'

Opublikowano 2014-08-04 11:32:34. Artykuł wyświetlono: 1048 razy.

Wójt Gminy Rybno w ramach projektu „Równać szanse” ogłasza nabór uczestników na zajęcia logopedyczne:
  a) I etap rekrutacji od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.;
  b) II etap- rekrutacja uzupełniająca 01.09.2014r. do 15.09.2014r.

Ogłoszony nabór na udział w zajęciach logopedycznych jest realizowany w Szkołach Podstawowych w Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rybnie, Rumianie i Żabnach.

Pomoc jest udzielana w szkole z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczyciela, wychowawcy klasy lub innego specjalisty prowadzonego zajęcia z uczniem;
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zamiar uczestniczenia w zajęciach logopedycznych należy zgłosić u dyrektora szkoły lub logopedy szkolnego w której dziecko realizuje obowiązek szkolny. Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Kryteria określające kolejność naboru uczniów do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych.

 1. Dzieci posiadające opinie psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniem terapii lub konsultacji logopedycznej.
 2. Dzieci, które rozpoczęły terapię logopedyczną wcześniej mogą ją kontynuować w szkole.
 3. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności .
 4. Dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej i wzrokowej.
 5. Dzieci mające trudności w nauce czytania bądź pisania.
 6. Dzieci u których z przeprowadzonej konsultacji lub badania mowy wynika wada wymowy.

Przewidziany udział uczestników w projekcie nie może być mniejszy niż 217 uczniów. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do zajęć logopedycznych jest wyższa niż ilość miejsc, tworzy się listę rankingową dzieci oczekujących na wolne miejsce. Listę rankingową tworzy się wg zasad określonych pkt.1-6.

Obowiązki uczniów

 1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jego prawnego opiekuna.
 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu do końca cyklu zajęć lub całkowitym zniwelowaniu wad wymowy w przypadku osób korzystających z zajęć logopedycznych.
 3. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.

ZAŁĄCZNIKI:

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka