www.gminarybno.pl

Drukuj

Szkoła równych szans

Opublikowano 2012-09-11 13:16:28. Artykuł wyświetlono: 4790 razy.

„Szkoła równych szans”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Rybno do Urzędu Marszałkowskiego w Olszynie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2012, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt otrzymał wysoką ocenę i Komisja Oceny Projektów w Olsztynie rekomendowała projekt do dofinansowania. Realizacja projektu trwa od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2014 r. Wartość projektu 808 162,00 zł. Program obejmuje wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentami projektu są: uczniowie Szkół Podstawowych w Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rybnie, Rumianie i Żabinach oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie.

Program swoim działaniem w szczególności obejmuje:

 1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (z edukacji wczesnoszkolnej , matematyki , j. polskiego oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 2. zajęcia specjalistyczne mające na celu udzielenie w wsparcia specjalistycznego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb z wykorzystaniem nowych innowacyjnych form nauczania (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne);
 3. zajęcia z doradztwa zawodowego;
 4. zajęcia rozwijające uzdolnienia (chemia, biologia, fizyka, geografia, matematyka, j. polski, j. angielski, historia, zajęcia matematyczno-przyrodnicze).

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

 


Gmina Rybno realizuje projekt „Szkoła równych szans”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 808 162 zł. Program realizowany od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014r. Realizowany jest w sześciu Szkołach Podstawowych (Hartowiec, Jeglia, Koszelewy, Rumian, Rybno i Żabiny) oraz Gimnazjum i LO w Rybnie. Łącznie w projekcie uczestniczy 741 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z matematyki, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej oraz rozwijanie uzdolnień. Zajęcia logopedyczne mają na celu wykrywanie oraz korygowanie i usuwanie wady wymowy u dzieci. W związku z realizacją zajęć, zastało zatrudnionych 3 logopedów. W zajęciach logopedycznych uczestniczy 220 dzieci szkół podstawowych.


Zajęcia logopedyczne

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Żabinach

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Żabinach

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w Szkole Podstawowej w Żabinach

 


Dla uczniów, którzy mają problemy z przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz uczniowie, którzy posiadają orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przewidziane są dla nich zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Kolejnymi zajęciami specjalistycznymi są zajęcia socjoterapeutyczne, które realizowane są Szkole Podstawowej w Koszelewach i Gimnazjum w Rybnie. Projekt „Szkołą równych szans” jest również kierowany dla uczniów zdolnych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę.

 • szkoła podstawowa
  • edukacja wczesnoszkolna
  • zajęcia z matematyczno-przyrodnicze
 • gimnazjum:
  • chemia,
  • biologia,
  • geografia,
  • fizyka
  • język angielski,
  • historia,
  • matematyka,
  • język polski.
 • liceum ogólnokształcące
  • chemia,
  • biologia,
  • geografia,
  • język angielski,
  • matematyka,
  • język polski.

Dla uczniów klasy III Gimnazjum przewidziane są zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego, które mają na celu udzielenie pomocy w wyborze zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce naukowe, słowniki, encyklopedie, podręczniki, tablice oraz plansze interaktywne, gry i programy multimedialne na zajęcia logopedyczne.


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Żabinach

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Żabinach

Prowadzone zajęcia w ramach projektu „Szkoła równych szans” są pomocne w zdobywaniu wiedzy i przyczyniają się poprawy wyników w nauce.

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka