www.gminarybno.pl

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Opublikowano 2012-06-06 10:13:38. Artykuł wyświetlono: 1484 razy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XV/58/11 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedkładamy Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Rybno.

Czas trwania konsultacji: od 13.06.2012 r. do 22.06.2012 r.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie i złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rybno z dopiskiem „program współpracy na 2012 rok",
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno z dopiskiem „program współpracy na 2012 rok",
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres rybno@gminarybno.pl wpisując w temacie wiadomości „program współpracy na 2012 rok".

Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

Informacje o konsultacjach uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012" udostępnione zostaną na stronie internetowej www.gminarybno.pl i www.bip.gminarybno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

ZAŁACZNIKI:
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka