www.gminarybno.pl

Drukuj

Azbest - Informacja

Opublikowano 2013-01-08 15:52:09. Artykuł wyświetlono: 1305 razy.

Rybno, 08.01.2013r.
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Rybno
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U . z 2011r. Nr Nr 8, poz. 31) Wójt Gminy Rybno przypomina właścicielom, zarządcom lub użytkownikom miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o dokonaniu inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Informacje właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
  • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej na nw. druku w Urzędzie Gminy Rybno (sekretariat),
  • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.
Przedsiębiorstwa przedkładają stosowną informację do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Informację należy załączyć na druku ogłoszonym w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia.
Wzór druku - informacji dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rybno: www.bip.gminarybno.pl oraz w pok. nr 12.
Jeżeli właściciel, zarządca lub użytkownik nie spełnia obowiązku złożenia aktualizacji „Informacji” każdego roku, skutkuje to brakiem możliwości uzyskania jakiejkolwiek formy dofinansowania lub uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach
na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.
Wójt Gminy Rybno  
/ - / Edmund Ligman

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka