www.gminarybno.pl

Drukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Opublikowano 2018-01-05 09:00:51. Artykuł wyświetlono: 879 razy.

Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie Gminy Rybno ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska piętro II, pokój nr 10 oraz na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl oraz u Sołtysów wsi.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty, które planują usunięcie wyrobów zawierających azbest w roku 2018 (zadanie musi zostać zrealizowane do dnia 30 września 2018r.)

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Rybno do kolejnej edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie kosztów usuwania azbest, tworzona jest lista podmiotów, które zostaną ujęte we wniosku. Beneficjentem konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady program usuwania azbestu.

Koszty kwalifikowane będą stanowiły:
  a. koszt demontażu i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  b. koszt transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  c. koszt unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dotacje udzielane będą przez WFOŚiGW w Olsztynie jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
  2. spółki prawa cywilnego i handlowego.

Środki finansowe na pokrycie całości kosztów związanych z usunięciem azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie przekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Dotacje udzielane będą przez WFOŚiGW jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:

  1.  jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
  2. spółki prawa cywilnego i handlowego.

Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie przez Gminę prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę wykonawcę.

Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Rybno.

Termin składania wniosków ustala się do dnia 02.02.2018r.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Rybno Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska piętro II, pokój 10 lub tel. 23/696 60 55 w. 35, tel. kom. 502056943

ZAŁĄCZNIKI:
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka