www.gminarybno.pl

Drukuj

Ogłoszenie Starosty Działdowskiego

Opublikowano 2019-11-04 15:44:47. Artykuł wyświetlono: 776 razy.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 725 z póżn. zm.)

S T A R O S T A    D Z I A Ł D O W S K I

informuje

o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej Rybno – 280306_2, która zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn. zm.) oraz § 55- § 57 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 393). Działania modernizacyjne dotyczyć będą gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych – użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalnych.

Po zakończeniu prac geodezyjnych prac geodezyjnych projekt operatu opisowo – kartograficznego będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Informacje o miejscu i terminie wyłożenia będą podane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie i w siedzibie Urzędu Gminy w Rybnie oraz ogłoszone w prasie o zasięgu krajowym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

STAROSTA DZIAŁDOWSKI
mgr inż. Paweł Cieśliński  
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka