www.gminarybno.pl

Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych

Opublikowano 2024-02-12 09:34:06. Artykuł wyświetlono: 297 razy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: "Ogólnopolski Program usuwania wyrobów zawierających azbest" w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


W związku z powyższym, Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wnioski o dofinansowanie mogli składać mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy złożyli w naszej gminie zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizacje powyższego przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania obejmuję pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Gminy Rybno do dnia 20 lutego 2024r. 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • wydrukowane kolorowe zdjęcie składowanego azbestu
  • potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rybno pokój nr.16 oraz pod numerem tel. 23 696 60 55 wew. 35 lub 502 056 943.

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo —stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Olsztynie dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

ZAŁĄCZNIKI
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst