www.gminarybno.pl

Drukuj

Prace badawcze w Projekcie Transgranicznym Polska-Rosja 2014-2020 cz. II

Opublikowano 2021-06-30 13:39:29. Artykuł wyświetlono: 1303 razy.

Obecnie prowadzone są badania dotyczące możliwości kompostowania osadów ściekowych z wierzbą energetyczną (materiał strukturotwórczy/korygujący wskazany przez gm. Gusev) oraz słomą pszeniczną. Analizowano profile temperaturowe oraz ubytek materii organicznej.

Wiadomo, że jednym z podstawowych czynników decydujących o urodzajności gleb, oprócz wartości nawozowej (NPK), jest zawartość substancji próchniczych (substancji humusowych). Dlatego w kompoście, który może być stosowany jako nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin, analizowane jest również stężenie substancji humusowych. Wprowadzenie do gleb kompostu zasobnego w substancje humusowe może przyczynić się do poprawy żyzności gleb.

O pierwszej części prac badawczych na temat kompostowania osadów ściekowych można przeczytać pod linkiem:
http://gminarybno.pl/aktualnosci/prace-badawcze-w-projekcie-transgranicznym-pr10072018,5445.html

Dokumentacja fotograficzna z prowadzonych prac badawczych udostępniona została przez Zespół Naukowy Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska INSTYTUTU INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie, który prowadzi prace badawcze w Projekcie PR/01/007/2018 realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 na zlecenie Gminy Rybno.

Research work in the Poland-Russia Cross-Border Project 2014-2020 part II

Currently, the research that are focused on the possibility of composting of sewage sludge with energy willow (bulking agent/amendment proposed by the commune of Gusev) and with wheat straw are conducted. The temperature profiles and the loss of organic matter were analyzed. It is known that one of the basic factors determining soil fertility is not only nutrient (NPK) content, but also the content of humic substances. Therefore, in the compost, which can be used as a fertilizer or plant conditioner, the concentration of humic substances is analyzed. Application of compost rich in humic substances may contribute to the improvement of soil fertility.

You can read about the first part of the research on composting sewage sludge at the link:
http://gminarybno.pl/aktualnosci/prace-badawcze-w-projekcie-transgranicznym-pr10072018,5445.html

Photographic documentation of the conducted research was made available by the Scientific Team of the Department of Biotechnology in Environmental Protection of the INSTITUTE OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION at the Faculty of Geoengineering UWM in Olsztyn, which conducts researchin Project PR / 01/007/2018 implemented as part of the Poland-Russia Cross-Border Cooperation Program 2014-2020 at the request of the Rybno Commune.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst