www.gminarybno.pl

Drukuj

Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze

Opublikowano 2011-10-17 13:19:33. Artykuł wyświetlono: 2378 razy.

Zarządzenie Nr 65/2011
Wójta Gminy Rybno
z dnia 17 października 2011r.

w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Rybno

Na podstawie art.31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Unieważnia się ogłoszony nabór na stanowisko referenta ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Rybno ze względu na to, iż nie istnieje wolne stanowisko pracy związane z obsługą Rady Gminy w rozumieniu art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), (planowane rozwiązanie stosunku pracy związane z zamiarem przejścia na emeryturę nie nastąpi w pierwotnie ustalonym terminie ).

§ 2 Dotychczas złożone dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane nadawcom.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rybno i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz doręcza się je kandydatom, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne.

 

Wójt Gminy Rybno
/-/ Edmund Ligman
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka