Pomnikowy głaz przy Zespole Szkół w Rybnie

Szczególne wydarzenie miało miejsce w minioną sobotę - 25.10.2014 r. w miejscowości Dębień oraz w Zespole Szkół w Rybnie.

Dokonano wydobycia i przytransportowania na teren Zespołu głazu o wymiarach pomnikowych:

Głaz ten spoczywał na gruntach Państwa Ładów w Dębieniu. Po raz pierwszy odkopano go w latach 90-tych minionego wieku, ale ze względu na rozmiary, niemożliwym było wydobycie go. Wydobycia i przetransportowania obecnie, podjęła się Firma Budowlana Hoffer z Działdowa. Całość przedsięwzięcia odbyła się bardzo sprawnie. Głaz otrzymał "imię" Cyryl na pamiątkę pierwotnego właściciela gruntów. Przy Zespole Szkół jest już jeden głaz z zamontowanym na nim kamiennym zegarem słonecznym. Okazy te są początkiem tworzącego się przyszkolnego lapidarium. Odkopanie, wydobycie i transport zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Za pomoc wszystkim zaangażowanym, a szczególnie właścicielom obecnym gruntów pp. Małgorzacie i Markowi Ładom za udostępnienie i nieodpłatne przekazanie głazu, Panu Tadeuszowi Jastrzębskiemu za odkopanie głazu, Firmie Budowlanej Hoffer, dziękuje dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie Magdalena Anczykowska.

tekst i fot. ZS Rybno