Dofinansowanie na rozbudowę wodociągu i modernizację hydroforni w Hartowcu

Gmina Rybno zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery, Kopaniarze z modernizacją Hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji zapewni dostęp do podstawowych usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej mieszkańcom miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze poprzez budowę wodociągu gminnego o długości 10,726 km. Modernizacja Hydroforni w Hartowcu polegać będzie na remoncie obiektu, wymianie armatury służącej do przesyłu wody oraz montażu zewnętrznego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3. Zamontowany będzie zewnętrzny agregat prądotwórczy, co uczyni hydrofornię niezależną od zewnętrznych dostawców energii. Wykonane prace w obiekcie hydroforni zmniejszą awaryjność sieci wodociągowej, poprzez utrzymywanie właściwego ciśnienia na sieci wodociągowej, przyczyniając się do oszczędności zasobów wody oraz podniesienie standardu monitorowania jakości wody. W ramach projektu zostaną wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym przy budynkach komunalnych w m. Grądy Remiza OSP) i m. Gronowo (świetlica wiejska), co ograniczy proces przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby.

Więcej informacji na stronie:
https://prow.warmia.mazury.pl/lista-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-z-drugiego-naboru-na-gospodarke-wodno-sciekowa/