www.gminarybno.pl

Drukuj

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Opublikowano 2023-01-05 12:35:28. Artykuł wyświetlono: 222 razy.

Wójt Gminy Rybno informuje o planowanym przystąpieniu do programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Rybno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o złożenie formularza inwentaryzacji z szacunkową ilością posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej podając planowane do oddania ilości odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje od dnia 09.01.2023r. do dnia 02.02.2023 roku.

Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Rybno w pokoju nr 13 sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Rybno ul. Lubawska 15, 13 – 220 Rybno.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Rybno dotacji na w/w zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć je do miejsca i w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Rybno.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Dofinansowanie ma formę dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Niemniej kwota pomocy finansowej nie może przekroczyć iloczynu 500 zł oraz masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Ponadto podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego tych działań.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Termin zbiórki zostanie podany po akceptacji wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Formularz inwentaryzacji mogą Państwo pobrać z dołączonego załącznika lub w siedzibie tutejszego Urzędu.

Załącznik: Formularz inwentaryzacji

Informacje o naborze: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211

UWAGA!

W ramach zbiórki nie będą odbierane opakowania po opryskach, olejach i inne odpady poza wyżej wymienionymi.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rybno pok. nr 16 lub pod nr tel. 23 696 60 55 w. 35 lub 502 056 943.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst