www.gminarybno.pl

Drukuj

Nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Opublikowano 2019-02-04 14:19:33. Artykuł wyświetlono: 563 razy.

W związku z nowelizację Ustawy o odpadach Dz.U.z 2018 r poz .1592 z dnia 20 lipca 2018r. i wynikających z niej kosztów związanych z przestrzeganiem zasad określonych hierarchią postępowania z odpadami a także nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Dz.U. 1996 Nr 132 poz.662 r. z 11.09.2018 zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć zgodny z w/w przepisami system zagospodarowania odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne.

W dotychczasowym systemie zagospodarowania odpadów odbieramy od mieszkańców wszystkie odpady pochodzące z plastiku, papieru, szkła, metalu, bioodpady , popiół z palenisk domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe. Zbieramy leki przeterminowane, baterie i akumulatorki małogabarytowe, przyjmujemy odpady budowlane do 500 kg i opony pochodzące z gospodarstw domowych nieodpłatnie.

Dotychczas obowiązująca stawka 10 zł od osoby z zróżnicowaniem w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe na terenie miast nie była zmieniana od 1 lipca 2013 roku. Na obszarach wiejskich w wysokości 8,0 zł od osoby z podobnym zróżnicowaniem obowiązywała do 1 marca 2016. W związku z przyjętymi standardami odbioru i zagospodarowania odpadów jak w miastach zrównano stawkę do poziomu miejskiego tj. 10 zł. Od osoby z zróżnicowaniem.

W międzyczasie wzrastały koszty odbioru i zagospodarowania odpadów tj. paliw, płacy minimalnej jak i opłat za korzystanie ze środowiska. W znaczący sposób wzrastają koszty zabezpieczenia instalacji tj. składowisk odpadów, gromadzenia odpadów , zabezpieczenia roszczeń jak nadzoru poprzez całodobowy wizyjny monitoring w/w instalacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Związku na posiedzeniach w dniu 4.X i 7 XI. 2018r , oraz Zgromadzenie Związku w dniu 7.XI i 27. XI 2018 r dokonało analizy kilku wariantów/ 4/ opłaty za zagospodarowanie odpadów zabezpieczając płynność finansową funkcjonującego systemu.

Uchwałą NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 27 listopada 2018 r ustalono jednolitą stawkę dla wszystkich mieszkańców w wysokości 12 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane selektywnie.

Ustaloną wyższą stawkę w wysokości 48 zł od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie.

Ustalono nowe stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w sposób znaczący różnicując odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w stosunku do niesegregowanych.

Nowe stawki stają się obowiązujące z dniem 1 luty 2019 roku. Nowe stawki mają motywować do segregowania odpadów co jest wymogiem Ustawy o utrzymaniu porządki i czystości w gminach.

Ustawa zobowiązuje do kontroli właścicieli nieruchomości co do przestrzegania zasad segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustawodawca wskazuje konieczność zmiany opłaty .

Zostaną zaostrzone formy egzekucji należności za zagospodarowanie odpadów. Dotychczasowe postępowania komornika skarbowego zostaną uzupełnione wpisem do hipoteki lub zgłoszeniem do rejestru dłużników.

Pełna treść Uchwały Zgromadzenia Związku znajduje się na stronie :www.dzialdowszczyzna .bip.net.pl. oraz w Dz. U. województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 listopada 2018r. poz.5151

Informacji udzielają biura Związku na ul. Osiedleńczej 1a tel.23 – 698-17 70,72,82,85,86 lub Przemysłowej 61 tel. 23-697 6518.

Przewodniczący   
Zarządu Związku  
Kazimierz Kordecki
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka