www.gminarybno.pl

Drukuj

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rybno

Opublikowano 2017-03-06 12:39:21. Artykuł wyświetlono: 1186 razy.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Gminy Rybno w dniu 24 lutego 2017 r. przyjęła Uchwałą Nr XXXV/17/17 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy Rybno. Plan pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego do 2020 r., którego głównymi założeniami są: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w Gminie Rybno.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy Rybno:

  • spełnienie wymogu oraz umożliwienie dla Gminy i Mieszkańcom pozyskiwania dofinansowania ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
  • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Z treścią Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno wraz z uzasadnieniem oraz podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Lubawska 15 , 13-220 Rybno, pokój nr 10, w godzinach  od 8.00 – 16.00

Ponadto informujemy, że treść w/w dokumentów jest dostępna na stronie internetowej BIP Gminy Rybno: www.bip.gminarybno.pl ,
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst