www.gminarybno.pl

Drukuj

Azbest - informacja

Opublikowano 2019-01-02 10:30:42. Artykuł wyświetlono: 493 razy.

INFORMACJA
Wójta Gminy Rybno


Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) Wójt Gminy Rybno przypomina właścicielom, zarządcom lub użytkownikom miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o dokonaniu inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje Wójtowi Gminy Rybno w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Informacje właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej na nw. druku w Urzędzie Gminy Rybno (sekretariat),
  • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby prawne przedkładają stosowną informację do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Informację należy załączyć na druku ogłoszonym w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Ponadto druk informacji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rybno: www.bip.gminarybno.pl oraz w pok. nr 12 w siedzibie urzędu.

Wójt Gminy Rybno      
/-/ Tomasz Węgrzynowski
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka