www.gminarybno.pl

Drukuj

Ogłoszenie o kontrolach

Opublikowano 2011-06-02 15:01:17. Artykuł wyświetlono: 1854 razy.

Urząd Gminy Rybno uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców naszej Gminy, że w miesiącu czerwcu i lipcu 2011r. zostaną przeprowadzone kontrole przestrzegania Ustawy о utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Rybno.

Tematem kontroli będzie gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych z terenu nieruchomości. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Rybno, Sołtysów wsi oraz dzielnicowych Posterunku Policji w Rybnie.
W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): „Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi".
Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach. Jednocześnie informujemy, że nieprzestrzeganie w/w obowiązków jest wykroczeniem podlegającym ukaraniu karą grzywny.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka